-مردان بزرگ اندام به جای پوشیدن لباس هایی با راهراه افقی بهتر است از راه راه عمودی استفاده کنند

-پوشیدن لباس جیب دار به جای ساده ش کل و شمایلی جدی به شما می دهد

-مرد های بزرگ اندام نباید از لباس های براق استفاده کنندچرا که چنین لباس هایی برجستگی های اندام نظیر شکم را چند برابرجلوه می دهند

-اگر لاغر اندام هستید و دستتان بلنداست می توانید از بالازدن آستین برای کاهش جلوه ی باندی دستتان بهره ببرید

-هر وسیله جانبی مثل پول, مموری,کارت بانکی و ...را در کیف دستی کوچکی بگذارید و در جیب قرار ندهید تا حالت یک دستی لباستان از بین نرود

-همیشه سعی کنید تناسب بدن خود را بدانید واز آن استفاده کنید

-اگر به خیاط به دوختن لباس مراجعه می کنید به او بگویید امکانی برای گشاد کردن لباس برایتان قرار دهد

-همیشه لباس هایتان را در اتاق پرو,پروکنیدومطمئن باشید در آن راحت می نشینیددستتان را تکان می دهیدو...

-خرید کیف اغلب گرانتر از سایر لباس هاست چون کمترمورد خرید قرار می گیرند,بنابراین در خریدآنها دقت کنید

-سعی نکنید بااستفاده از لباس های جلف جلب توجه کنید