پویا بیات

آرامش-پویا بیاتی          

بق های پاییزی-پویا بیاتی

بی کسی-پویا بیاتی        

دور از تو سالها-پویا بیاتی

رویا -پویا بیاتی             

یوسف-پویا بیاتی           

ظهور                        

امیدوار که لذت ببرید!