دانشجویی میگفت:
یکی از اساتید دانشگاه ما ساعت دخترانه دستش بود وما همیشه به او می خندیدیم...!
تا اینکه مشخص شد، اون ساعت تنها دخترش بوده که اونو ازدست داده بود...

دلهایی هستند که درد میکشند، اما دم نمیزند.