خدا گرپرده بردارد ز روی کار آدم ها!

چه شادیها خورد برهم...

چه بازیها شود رسوا...

یکی خندد زآبادی...

یکی گرید ز بربادی...

یکی از جان کند شادی...

یکی از دل کند غوغا...

چه کاذب ها شود صادق...

چه صادق ها شود کاذب..

چه عابد ها شود فاسق...

چه فاسق ها شود عابد...

چه زشتی ها شود رنگین...

چه تلخی ها شود شیرن...

چه بالاها رود پایین...

                         عجب صبری خدا دارد

                                               که پرده برنمیدارد!