*** در اوج رنج ها چنین بگویید :

پروردگارا ، می دانم که گره از کارم باز می کنی ، تو را شکر می گویم . ***