اـωـتشـᓄـاـᓄ عطر פֿـوش بوے عیـב فطر از پنجرہ ᓄـلڪوتےرᓄـضاטּ گواراے وجوב پاڪتاטּ!

عیـב فطر، روز چیـבטּ ᓄـیوہ هاے شاـבاب اـωـتجابت ᓄـبارڪ باـב.