• برای اینکه حبوبات شته نزند پس از پاک کردن و شستن می گذاریم جلو آفتاب خشک شوند . سپس مقداری نمک به آنها زده و در جای تاریک و خنک نگه میداریم و در ظرف ها را محکم می بندیم .
  • اگر حبوبات شته زده بود آنها را اول می شوئیم و جلو آفتاب خشک می کنیم سپس نمک می زنیم.
  • برای سریع تر پختن حبوبات 24 ساعت قبل آنها را خیس می کنیم