خدای بزرگ می فرماید :
ای فرزند آدم !
ملائکه من شب و روز مواظب تو هستند . آنچه را می گویی وانجام می دهی کم و زیاد همه را می نویسند ، آسمان بر آن چه از دید تو دیده شهادت می دهد و زمین برآنچه روی آن انجام داده ای شهادت می دهد . خوزشید و ماه ستارگان برآنچه می گویی و عمل می کنی شهادت خواهند داد . خود نیز بر قلب و عمل مخفی تو آگاهم .


پس از خودت غافل مباش!
حدیث قدسی آداب طلاب ص 5