دعای حافظه
سبحان من لایعتدی علی اهل مملکته سبحان من یاخذ اهل الارض با الوان العذاب - سبحان الروف و الرحیم - الهم اجعل لی فی قلبی نورا و بصراو فهما و علما انک علی کل شیئ قدیر


منزه است پروردگاری که بر بندگان خود ستم روا نمی دارد . منزه است خدایی که مردم را با همه ستمکاریشان به انواع عذاب ها گرفتار نمی کند - منزه است خداوند دلسوز و مهربان - بار الها در قلب من بصیرت فهم و دانش قرار ده - بدرستیکه تو بر هم چیز توانایی .

سبحان من لایعتدی...-دعای حافظه