دعای  مطالعه
الهم اخرجنی من الظلمات الوهم واکرمنی  بنور الفهم ، الهم افتح علینا ابواب رحمتک و نشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین


پروردگارا -  ما را از تاریکی های توهم بیرون بنما و به نور فهم بیارای - خدای درهای رحمتت را به روی ما بگشای و گنجینه های دانشت را به سوی ماروا ساز - به لطف و رحمتت ای مهرباترین مهربانان.