در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.
خارپشت ها وخامنت اوضاع را دریافتند . تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند.
وقتی نزدیکتر بودند گرمتر می شدندولی خارهایشان یکدیگر ار زخمی میکردبه همین خاطر تصمیم گرفتند از هم دور شوند ولی از سرما یخ رده می مرند.
از این رو ومجبور بودند برگزینندیا خارهای دوستان را تحمل کنند ، یا نسلشان از روی زمین برکنده شود.
دریافتند بازگردند و گرد هم آیند. آموختند که ، با زخم  های کوچکی که از همزیستی با کسی بسیار نزدیک به وجود میآید ، زندگی کنند گرمای وجود دیگری مهم تر است .
و از این چنین توانستد زنده بمانند...

بهترین رابطه این نیست که افراد بی عیب ونقص را گرد هم می آورد بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنار آید و محاسن آنها را تحسین نماید.
وقتی تنهاییم دنبال دوست می گردیم ، پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش می گردیم ...
و وقتی که از دستش دادیم در تنهایی دنبال خاطراتش می گردیم