گنجشک ها به ساختن آشیانه از ته سیگار مشهورند اما دلیل علاقه آنها به این جسم بد بو چیست؟

نتایج مطالعات نشان داده است که پرندگان شهری نظیر گنجشک ها از سمی بودن نیکوتین موجود در ته سیگار ها برای دور کردن میکروب ها از آشیانه خود بهره میبرند . گنجشک ها به تجربه آموخته اند که ته سیگار ها محتوی ماده سمی نیکوتین هستند به طوری که انگل ها و میکروب ها هم از این ماده دوری می کنند.