Research paper  یا  Orginal paper1.

مهترین و تاثیرگذارترین نوع از انتشارات علمی ست یافته های جدید محققان و یافته ای آنها با کمک این دسته در سطح جهان به اشتراک گذاشته می شوند و بسیاری از مطالب کتاب های آموزشی علمی برگره از یافته های بیان شده در این دسته از مقالات هستند. اندازه مقاله 4 تا 12 صفحه و بعضا بیش از 20 صفحه است . برخی از مجلات برای تمامی انواع مختلف مقالات خود دارای تعداد محدود لغات هستند ، بنابراین توصیه می شود که پیش از نگارش ، فرمت مجله را مورد توصیه قرار دهید . یک مقاله پژوهشی آموزشی معمول انگلیسی با فونت 12 و فاصله خط 2 سانتی متر در حد 30 صفحه (با اشکال و جداول خود در هر صفحه مجزا) است . اما پس از چاپ به دلیل کاهش لغات و قار گیری اشکال در متن مقاله به کمتر از12 صفحه تقلیل می یابد.

 

Review paper

به این نوع مقالات ، مقالات مروری گفته می شود . نگاه همه جانبه تر و جامع تری را نسبت به یک حیطه تخصصی ارائه می دهند . این نوع مقاله ها طول بیشتری داشته و ممکن است به بیش از 50  صفحه نیز برسند البته برخی از مجلات نیز بای این نوع از مقالات نیز محدودیت لغلت نیز قائل شدند. به طور معمول مقالات مروری توسط دانشمندانی که سالها در یک حیطه هعلمی اشرافیت پیدا کرد باشند ، نگارش می شود . معمولا در این دسته از مقالات کار میدانی یا آزمایشگاهی صورت نگرفته است و اطلاعات مندرج در آنها بر مبنای یافته های علمی منتشر شده قبلی خود ویسنده و سایر نویسندگان است . از این نوع مقالات نیز نمیتواند جهت مرور منابع پایان نامه و یا نگارش بخش مقدمه مقاله خود استفاده کرد . و همچنین می توانید موضوعات خوبی را جهت تحقیق آینده خود در نتیجه گیری یا پیشنهاد آن بگیرید. البته بعضی از مجلات این نوع مقاله را پذیرش نمی کنند.

 

Short communication

این نوع مقاله کوتاه فشرده و چند صفحه ای ست که بصورت کوتاه و مطابق فرمت مجله موردنظر و در زمینه تخصصی محدودی به چاپ می رسند کاملا معتبر بوده و دارای ارزش علمی هستند . گاه ساختار ای مقالات با مقالات پژوهشی (Research paper  ) متفاوت بوده و ممکن است تقسیم بندی یک مقاله معمول پژوهشی را نداشته باشند . اطلاعات مربوط به نحوه نگارش و محدودیت تعداد لغات برای این دسته از مقالات بیشتر است.