خدایا فانوست را پایین تر بگیر جاده ای که در آن قدم نهاده ایم تاریک است ، انتهایش را نمیدانم چیست . میترسم انتهایش بن بست باشد . تو را به مهربانیت سوگند فانوست را کمی پایین تر بگیر تا روشنی بخش راه مشخصم باشد . نمی خواهم بی فانوس تو به جایی برسم که برگشتم دشوار گردد و پشیمان شوم . ای مهربانترین من اکنون سخت به نور فانوست محتاجم...!!!