خیلی زیباست :

 

فرشته از خدا پرسید ...

مردمانت مسجد را می سازند نماز میخوانند چرا برایشان باران نمیفرستی ..؟

 

خدا پاسخ داد...

گوشه ای از زمین دخترکی کنار مادر و برادر مریضش در خانه ای بی سقف بزی می کند ..

تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند آسمان من سقف آنها ست پس اجازه بارش نمیدهم ..

 

 

خدایا نانی بده که به ایمانی برسیم

نه ایــــــمانی ده که به نانی برسیم