"دکتر شریعتی "

اگر مثل گاو باشی میدوشنت،

اگه مثل خر قوی باشی بارت می کنند،

اگر مثل اسب دونده باشی سوارت میشنوند،

فقط از فهمیدن تو میترسند.

 

"دکتر شریعتی"

"آدم " یک بودن است ... و"انسان" یک شدن.

 

"میشل فوکو"

جهان سوم جاییی است که مردمش به فکر آمدن یه روز خوب هستن نه آوردنش.

 

"هیتلر"

اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم ، همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم .

 

"فردریش نیچه"

پرندگانی که در قفس به دنیا آمده اند ، پرواز را بیماری میدانند.

 

از کسی که کتابخانه داردو کتابهای زیادی میخواند نباید هراسید ... از کسی باید ترسید که تنها ی کتاب دارد و آنرا مقدس میپندارد ، ولی هرگز آن را نخوانده است.

 

"سهراب گل هاشم"

عده ای قانون را پیاده میکنن تا خو سوار شوند.

 

"چارلی چارپلین"

یک سیب افتاد وجهان از قانون جاذبه باخبر شد ، میلیون ها جسد افتاد ولی بشر معنی انسانیت را درک نکرد .

 

ابو علی سینا

به قوم مبتلا شدیم که فکر می کنند خدا جز آنها کسی دیگر را هدایت نکرده است .