مثل گنجشک کوچکی هستم

خسته از حوض نقاشی ،

می شود

آسمان من باشی ؟

نیلوفر جهانگیر