فرشته بودن هنر نیست ، فرشته بودن بودن اجبار است ، طبیعت است ، فرا اختیاری است .

زن انسان است انسان ساز است ، الهام بخش انسانیت و انسان زیستن است ، صدای مهربانی و عاطفه است

زن ، "آبه" است ، منسوخ به آب ، منبع حیات و روشنایی ، تراوت و سبزینگی ...

زن فقط آدم نیست !!