ماموریت انسان در زندگی ، تغییر جهان نیست.

انسان مامور تغییر خویشتن است.

تو فرصتی برای دنیا هستی قرار نیست کسی را تکرار کنی ؛ آری !

کلید تنظیم رفتار ، گفتار و کردارمان را به دست دیگری ندهیم !