خوابگاهی عجیب و تک داریم

در بدنسازی اش خرک داریم

گرچه این کاخ هست در «حافظ»

لیک استخر در ارم داریم

پولدار و فقیر یکسانند

از همه قشر و دهک داریم

روز و شب در تلاش بی وقفه