پسر بچه ی کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد و روی جعبه رفت تا دستش به تلفن برسد شروع کرد به گرفتن شماره.
پسرک گفت: خانم، میتونم ازتون خواهش کنم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟
زن پاسخ داد: کسی هست که این کار را برام انجام میدهد!
پسرک گفت: خانم، من این کار را با نصف قیمتی که اون انجام میدهد برایتان انجام میدهم.
زن گفت: از کار این فرد کاملأ راضی هستم.
پسرک گفت: خانم، من پیاده رو و جدول  جلوی خانه را هم جارو میکنم .
مجددأ زن پاسخش منفی بود.
پسرک در حالی که لبخند بر لب داشت، گوشی رو گذاشت.
مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود سمتش رفت و گفت: پسر...، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خوبی داری دوست دارم کاری را به تو بدهم.
پسرک گفت: نه ممنون،
من خودم کار دارم و فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم.
من همان کسی هستم که برای این خانم کار میکند!!!