1_اگر در هنگام "معارفه" نام کسی که به تازگی بااو آشنا شده‌اید.
را بکار برین دراو حس اعتماد و دوستی ایجاد می‌شود..


2_"موز ها" را از هم جدا کنید تا دیر تر رسیده شوند..


3_بیرون "پنجره" راافقی تمیز کنین. و داخل آن را عمودی.بااین کار اگرقسمت کثیفی
باقی مانده باشد متوجه خواهید شد..


4_اگر موقع خوردن "همبرگر" از جدا شدن آن شکایت دارین.
این بار آن را پشت و رو بخورین..


5_از "خاک اره" نرم و لطیف برای پاک کردن فلزات حکاکی شده.
قیمتی مانند طلا و نقره می توان استفاده کرد..


6_اگرمقداری "نشاسته" را در کمی آب حل کنید و با قلم مو.
به اشیای گچی و مرمری بزنید، در پاکیزگی آنها معجزه می کند..


7_می توان "قند سوخته" رابه عنوان بوگیر یخچال مورد استفاده قرارداد،  قراردادن این ماده.
در داخل یخچال باعث از بین بردن تمام بوها خواهد شد