آشنایی با چهل گناه زبان

 • دروغ گفتن
 • تمهمت زدن
 • طعنه زدن
 • زخم زبان زدن
 • عیب جویی از دیگران
 • آبروریزی
 • دل شکستن
 • لعنت کردن مردم
 • سرزنش بی جا
 • کبر در گفتار
 • نهی از معروف
 • بدعت در دین
 • حکم ناحق
 • قسم دروغ
 • رنجاندن مؤمن
 • اظهار حسد وبخل
 • بدخلقی
 • بد زبانی با معاشرت با مردم
 • تصدیق کفر و شرک
 • خشونت در گفتار
 • غیبت کردن فحش و ناسزا گفتن
 • مسخره کردن سخن چینی
 • شایعه پراکنی
 • ناامید کردن
 • به نام بد صدا کردن
 • شوخی با نامحرم
 • تملق و چاپلوسی
 • ریا در گفتار
 • امر به منکر
 • فاش کردن اسرار مردم
 • تحریف مسائل دینی
 • شهادت ناحق
 • وعده دروغ
 • خبری ندانسته گفتن
 • با مکر حیله سخن گفتن
 • فریاد زدن بی جا
 • مزاح زیاد
 • تقلید صدای کسی برای مسخره کردن