."کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد،
موجودی زنده محسوب نمی شود" .

مونتسکیو


."آدمی ساخته افکار خویش است
فردا همان خواهد شد، که امروز می اندیشیده است" .

موریس مترلینگ


."می توان حقیقتی را دوست نداشت،
اما نمی توان منکر شد" .

روسو


."دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند،
نه مردمی که شما را ستایش می کنند" .

دور وبل


."بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود،
که از میان ما رفته باشند" .

امرسون


."نظری که دیگران نسبت به شما دارند
مشکل خودشان است، نه شما" .

الیزابت کوبلر‌روس


."یک ابله تحصیل کرده،
از یک ابله بی سواد ابله تر است" .

مولیر


."چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی، که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم" .

میکل آنژ