اگر میخواهید در زندگیتان تغییری ایجاد کنید ابتدا افکار و ذهنتان را تغییر دهید.

1.شما ساخته شده اید که انسان باشید انسانی که خودتان تصمیم گرفته اید .

2.کارهای خوب انجام دهید و احساس خوبی داشته باشید .

3.شما همانی هستید که امروز انجام می دهید نه آنی که تصمیم دارید فردا انجام دهید.

4. کاری که اطمینان دارید درستاست انجام دهید .

5.نگران نباشید که دیگران فکر می کنند اهداف شما رویایی و غیر منطقی هستند بیشتر اوقات ایده های رویایی همانی هستند که جهانی را به شگفت وا میدارند .

6.خودتان خودتان را کنترل کنید در اینصورت فرد دیگری شما را کنترل می کند .

7.ناراحت ترین افراد جهان کسانی هستند که دایم نگرانند دیگران چه فکری درباره شان می کند .

8.زمانی که کسی از شما انتقادهای غیر واقعی کرده در مورد شما صحب نمی کند بلکه درون خودش را برای شما آشکار کرده است

9.اگر به فکر سود وزیان خودتان نباشید دنیایی از فرصت های بی نظیر بدست می آورید .

10.تا کنون هیچ انسانس با توانایی ها و ویژگی های شما در دنیا وجود نداشته به به خودتان ببالید که نحصر به فرد هستید و سعی کنید اثر خوبی از خودتان به جای بگذارید .

11.انسان خوب و دوست داشتنی در دنیای خوب و دوست داشتنی زندگی می کند و انسان بدبخت که از دیگران متنفر است در دنیایی متنفر آمیز زندگی می کند دنیای اطراف شما نمایانگر خود شمااست.