این رومیگن اکتشاف ...

تا به حال به عدد 12 اینطور نگاه کرده بودید ؟

لا اله الا الله   12 حرف

محمد رسول الله  12حرف

امیر المومنین  12 حرف

فاطمه الزهرا  12  حرف

الحسن و الحسین 12 حرف

و آنها 12 امام هستند

علی ابن ابی طالب  12حرف

الحسن المجتبی  12حرف

الامام سجاد  12حرف

الامام الباقر    12حرف

الامام الصادق   12حرف

الامام الکاظم  12حرف

علی بی موسی رضا   12 حرف

الامام الجواد 12 حرف

الامام الهادی 12 حرف

الحسن العسکری 12حرف

القائم المهدی  12حرف

افتخار کنید که شیعه 12 امامی هستیم واقعا کیف نکردی؟