آرد را در ظروف در دار و داخل یخچال و فریزر  نگه داری می کنیم و یک برگ شب بو روی آن قرار می دهیم .

اگر آرد شته زد آن را از پارچه نازک الک می کنیم .

 

لبه نان را پس از آوردن از نانوائی می گیریم ، زیرا یکی از عوامل کپک زدن نان لبه آن هاست .

برای نگه داری در فریزر یا یخچال نان را در کیسه پلاستیک سفید می گذاریم تا مثل حالت اول شود .

اگر داخل کیسه نان یک برگ کرفس بگذاریم نان مدت بیشتری تازه می ماند .

برای نگه داری نان های باگت آن را برش زده و خمیر وسطش را بیرون آورده و اضافی نانها را داخل کیسه و در فریزر قرار می دهیم .

نان لواش خشک شده را پس از پودر کردن در خمیر کتلت و شامی و کوفته استفاده می کنیم .

برای اینکه نان سفید و تازه را بتوانیم به راحتی ببریم کارد را کمی گرم می کنیم یا در آب داغ فرو می کنیم .