"1-برای رسیدن به هدف تان،همیشه یک همراه خوب داشته باشید به نام،امید

.2-خشمگین شدن از انتقاد،تاکیدی بر درستی آن است.

3-هرگز تصمیم تان را پیشاپیش اظهار نکنید.

4-قدرت سکوت را فراموش نکنید،سکوت، هنر بزرگ گفتگو است.

5-لباس انسان را نمی سازد،اما از جانب او سخن می گوید.

6-بزرگترین نشانه قدرت،آرام بودن است.

7-دستانی که کمک می‌رسانند، مقدس تر از لب هایی هستند که عبادت میکنند.

8-یک انسان عصبانی همیشه لبریز از زهر است

9-با مردم طوری رفتار کنید،که دوست دارید با شما رفتار شود.

10-هنگامی که به خوبی افراد توجه میکنیم،متحدی نیرومند و دوستی راستین پیدا می کنیم."