اگر به کسی نیکی کردی و او قدرشناسی نکرد،تو را از کار خیر باز ندارد؛
بهر حال ،روزگار پاسخ کار نیک تورا خواهد داد،
چرا که تو پاسخ نیکی های خود را از کسی میگیری که هیچ گاه به او نیکی نکرده ای

مولا علی ع

 

 

ارزش همانند شدن با خوبان:

اگر بردبار نیستی خود را بردبار نشان ده , زیرا اندک کسی است که خود را همانند مردمی کند واز جمله آنان به حساب نیایید.

 

 

مراحل خود سازی:

کسی که از خود حساب کشد , سود می برد , و آن که از خود غفلت کند زیان می بییند , وکسی که از خدا بترسد ایمن باشد , وکسی که عبرت آموزد آگاهی یابد , وآن که آگاهی یابد می فهمد, وآن که بفهمد دانش آموخته است!

هرگاه تهیدست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید.

بدترین دوست آنکه برای او به رنج و زحمت افتی.