کسی که بر چهره برادر مومنش تبسم کند خدا برایش حسنه می نویسد و کسی که خدا برایش حسنه بنویسد او را غذاب نخواهد کرد.

محبت نیرویی بسیار قوی در دفع و خنثی کردن عواطف منفی چون خشم وناراحتی است.وقتی کسی باحالت رنجش و عصبانیت پیش شما می آید و شما در مقابل خویشتن اری می کنید و با لبخند به استقبالش می روید , محبت و گرمی رفتار شما از شدت عواطف منفی او می کاهد و آرام آرام فضایی را به وجود می آورید که در آرامش به گفتگو مینشیند محبت وعشق همیشه در روابط افراد تاثیر بسزایی دارد.

پس لبخند بزنید :-)