هرکس گره از کار مومنی بگشاید , خداوند در روز قیامت دلی شاد ارزانی اش کند.

هنگامی که به دیگران کمک میکنیم و به نحوی زند گیشان را شادتر و هماهنگ تر می سازیم , زندگی خود ما نیز شادتر و پرمعناتر میشود. از اینروست که احساس میکنیم حضور و زندگی ما می تواند برای دیگران مفید و تاثیرگذار باشد .

برای کمک به دیگران قطعا از توانایی خاصی برخوردار باشیم همین که به اندازه کافی به دیگران اهمیت می دهیم و قدمی برای برطرف شدن مشکل آنها برداریم بسنده می کند.