این که انسانی برای حل مشکلش از شما کمک می طلبد فرصتی از جانب خداوند برای دریافت پاداش و رحمت الهی ست. تازمانی که انسان در کمک و خدمت به دیگران خود کوشا باشد , خداوند نیز او را کمک و یاری خواهد کرد . می توان با مهری مهربانه به دیگران کمک کرد واز سختی ها ومشکلات آنها درس زندگی گرفت .

تو میتوانی شادش کن....