• کسی که تسلیم نشود ، عاقبت پاداش تلاش های خود را به طور کامل خواهد گرفت .
 • بینش بدون عمل ، تخیل صرف است و عمل بدون بینش قطعا خاطره خواهد شد.
 • انسان های بزرگ همیشه با مخالفت انسانهای متوسط و عادی روبه رو میشوند. «انیشتین»
 • پرنده ای که پرواز بلد نیست به قفس می گوید تقدیر...
 • یک پنجم مردم جهان همیشه مخالف همه چیز هستند

پس مهم نیست ، کارت رو درست انجام بده وبه کسی اهمیت نده .

 • زندگی به تلاش شما پاداش میدهد و نه به بهانه هایتان .       «آندره  متیوس»
 • یاداشت هدف هایتان بر روی کاغذ ، احتمال دستیابی به آنها را 100% افزایش می دهد
 • وقتب باختم "مسیر" را یافتم ! در بزرگراه زندگی همواره راهت "راحت" نخواهد بود .هر چاله ای "چاره ای "به من آموخت .
 • از این نترسید که زندگی شما روزی به پایان میرسد ، از آن بترسید که هرگز زندگیتان را آغاز نکنید. "جان هنری نیومن"
 • نگرش شما در آغاز یک کار ، بیش از از هر عامل دیگر بر نتیجه آن تاثیر میگذارد.
 • زندگی همچون جرقه ای از زمان میان دو ابدیت است و ما هرگز طالع دوبار دیدن آن را نداریم

پس زندگی کن که زندگی سرشار از شور است ،

زندگی آمیخته با تلاش است ،

زندگی با اندوه همراه است ،

زندگی بسته به آرمان هایی از ماست پس زندگی کن آنگونه که شایسته توست،

زندگی کن ...

 • تنفس شروع زندگیست عشق قسمتی از زندگیست اما دوست خوب قلب زندگیست...

تا زمانی که انسان که آنچه که از دستش برمیآید انجام ندهد از همه توانش استفاده نکرده است  «توماس کارلایل»