اى خداى من
اى سید و مولاى من
اى کسى که زمام اختیارم به دست اوست
اى واقف از حال زار و ناتوانم
اى آگه از بینوایى و وضع پریشانم
اى رب من
از تو می خواهم
به حق حقیقتت
به ذات مقدست
و بزرگترین صفات و اسماء مبارکت
که اوقات مرا در شب و روز
به یاد خود معمور گردانى
و پیوسته به
خدمت بندگیت بگذرانى
و اعمالم را
مقبول حضرتت فرمایى
تا کردار و گفتارم همه یک جهت و
خالص براى تو باشد
)لطفى کن) و به اعضاو جوارحم
در مقام بندگیت قوت بخش
و دلم را
عزم ثابت ده
و ارکان وجودم را به خوف و خشیت
سخت بنیان ساز
تا آنکه من در میدان طاعتت
برهمه پیشینیان سبقت گیرم
و از همه شتابندگان
به درگاهت زودتر آیم
وعاشقانه با مشتاقانت
به مقام قرب حضرتت بشتابم
و مانند اهل خلوص
به تونزدیک گردم
و مرا به لطف و رحمتت مقام مقربترین و مخصوصترین خاصان حضرتت
کرامت فرما
که هیچ کس جز به فضل و رحمتت این مقام نخواهد یافت
ای معبودمن

 

پی نوشت:فرازهایی از دعای کمیل