doaa

از وصیت های امام علی (ع)

و بدان آن کس که خزانه های زمین و آسمان در دست او میباشد به تحقیق ، دعا کردن را به تو رخصت داده و اجابت دعا را بر تو به عهده گرفته و به تو فرمان داده است از او درخواست کنی تا به تو عطا کند و از وی رحم بخواهی تا به تو رحم نماید . و او میان تو و خود کسی را نگماشته تا او را از تو پنهان دارد ، وتو را مجبور نساخته تا به نزد کسی بروی که آن کس نزد وی از تو شفاعت کند .

...پس هر وقت او را ندا کنی صدایت را می شنود و چون با وی به راز سخن بگویی ، او راز تو را می داند . پس تو اجابت خود را نزد او می بری و حالت خویش را در برابر او آشکار میسازی . و از غم و اندوه خود به او شکایت می کنی و برطرف شدن ناراحتی ها وگرفتاری های خود را از وی می خواهی ، و برای کارهایت از او یاری می جویی .