فروشنده

برنارد مالامد

ترجمه شهریار بهترین

این ترجمه ای است از کتاب :

 the Assiscant by Bcmard Malamud

Published  by Avon Books  September 1980

در داستان فروشنده بار دیگر برنارد مالامد به محله های فقر زده و عقب مانده ی بروکلین نیویورک باز می گردد تا انچه را که به دوران کودکی و نوجوانی اش از این محله ها در ذهنش ثبت کرده است با بیانی ساده وظریف به تصویر کشد و بدینسان با قلمش از انسان دفاع کند .

قهرمان داستان او ، همچون انسان های زندگی واقعی ،آدم هایی چند بعدی هستند . آدم هایی که خطاها و کجروی ها و پلیدی های آنان در کنار درستکاری ، انسان دوستی و نیک اندیشی هایشان به موازات هم در آن ها بروز می کند ودهرکدام از این صفات تاثیر خاص خودشان را در زندگی به جا می گذارد از خطاهایشان مجازات می بینند و از درستکاریهایشان پاداش می گیرند . احترامشان به انسان ها ، احترام متقابل آن ها رادر پی دارد و عشقشان به آدم ها با عشق پاسخ داده می شود . فرانک آلپاین قهرمان فروشنده برای رسیدن به این نقطه روشن و پر امید با تمام توان سعی می کند روحش را از زشتی ها پالایش دهد تا سزاوار دست یابی به عشق باشد و در این راه همه ی سختی ارا تحمل می کند ...

دریافت - فروشنده