انتظار...

دلا تا باغ سنگی ، در تو فروردین نخواهد شد

به روز مرگ ، شعرت سوره ی یاسین نخواهد شد

 

فریبت می دهند این فصل ها ، تقویم ها ، گل ها

از اسفند شما پیداست ، فروردین نخواهد شد

 

مگر در جستجوی ربنای تازه ای باشیم

وگرنه صد دعا زین دست ، یک نفرین نخواهد شد

 

مترسانیدمان از مرگ ، ما پیغمبر مرگیم

خدا با ما که دلتنگیم، سرسنگین نخواهد شد

 

به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله ور در باد

بگو تا انتظار این است ، اسبی زین نخواهد شد


علیرضا قزوه