معلم وشاگرد

بانگ برداشتم:آه دختر

وای ازین مایه بی بندو باری

بازگو،سال از نیمه بگذشت

از چه باخودکتابی نداری؟

می خرم!

کی؟

همین روزها