مواظب گفتارهایتان باشید که به رفتار تبدیل می شود
مواظب رفتار تان باشید که به عادت تبدیل می شود
مواظب عادتتان باشید که به شخصیت تبدیل می شود
و مواظب شخصیتتان باشید که سرنوشتتان را رقم خواهد زد
حضرت علی علیه السلام

امام علی (ع) می فرمایند:

با دیگران با زبان و بیان زیبا صحبت کنید تا در مقابل پاسخ زیبا و مطلوب دریافت کنید.