مناجات

اوه خدای من یاری ام ده تا:
همان طور که به فکر تسکین ودرد خویش هستم برای تسکین دیگران نیز بکوشم همان گونه که می خواهم مرا درک کنند بتوانم دیگران را بفهمم به همان اندازه که دوست دارم مورد عشق ومحبت قرار گیرم عشق و تبسم را نثار دیگران کنم.