تو بد نباش...

هیچکس را در زندگی مقصر نمیدانم ...
از خوبان ""خاطره
از بدان"تجربه"
میگیرم...!
بدترین ها عبرت می شوند...!
و بهترین ها" دوست"
حرف اشتباهیت که می گویند...
با هرکس باید مثل خودش رفتار کرد.
اگر چنین بود!!!
از منیت و شخصیت هر کس چیزی باقی نمیماند.
هرکس هرچه به سرت آورد فقط خودش باش.
اگر جواب هر جفایی بدی بود.
داستان زندگی ما خالی از آدم های خوب بود.
اگر نمیتوانی آدم خوبه زندگی کسی باشی.
اگر برای یاد دادن همان خوبی هایی که خودت بلدی ناتوانت کردند
اگر همان اندک مهربانیت را از بر نشدند
اگر خوبی کردی و بدی دیدی.
کنار بکش!!!
اما بد نشو...
زیرا این تنها کاریست که از دستت برمیآید .
مهم نیست با تو چه کردند.
تو قهرمان زندگی خودت بمان
تو آدم خوبه زندگی خودت باش
با وجدانت آسوده بخواب.
سرت را پیش خدایت بالا بگیر.
و بخاطر همه چیز شاکر باش...