حس خوبیست در آغــوش خودت پیر شوم.../اینکه یک عمر به دستان تو زنجیر شوم...
آسمانم شوی و تا به ســــرم زد بپـــــــرم.../با نگاه پــــــر از احساس تو درگیر شوم...
حس خوبیست نفس های تو را لمس کنم.../آنقدر سیر ببوسم ...نکند سیــر شوم...؟
باید ابـــــــــــراز کنم نیــــــــــــت رویایم را .../باید از زاویه شعر تو تفسیـــــــــر شوم...
یک غزل باشم و تا مرز جنـــــــــونت بکشم.../پر از آرایه واندیشه و تفســـــــیر شوم...
اولین تار سفید ســــــــــــــــــــــرم را دیدی.../حس خوبیست درآغوش خــــودت پیر شوم