زندگی کوزه آبی خنک و شیرین است

آب این کوزه گهی تلخ ، گهی شور و گهی  شیرین است

زندگی گرمی دل های به هم پیوسته است

تا در آن دوست نباش همه در ها بسته است


تقدیم به همه شما همراهان!